Alle bijbelmomenten
Klik op de '+' of op de datum om meer tekst te zien. Kies hierna voor 'lees meer >' om de volledige tekst te lezen. Nogmaals klikken om tekst weer in te vouwen.

Om te zoeken, vul een zoekterm in:
Hieronder vind je een overzicht van alle bijbelmomenten die op deze site hebben gestaan.

Veranderen
Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. (Romeinen 12:2)

Ik wil actief in je leven aanwezig zijn. Want door die aanwezigheid zal je leven veranderen. Richt je niet op wat in de wereld waarin je leeft belangrijk wordt gevonden. Daar draait zoveel om het eigen ik. Laat Mij centraal zijn in je leven ... lees meer >
Zachtmoedigen
Matteüs 5:5

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. (Matteüs 5:5)

Ik nodig je vandaag uit om zachtmoedig te zijn. Dat is in Mijn koninkrijk de weg naar het echte geluk. In een harde wereld kiezen voor zachtheid is niet gemakkelijk. Mensen lopen dan zomaar over je heen. Het spreekwoord 'brutalen hebben de ... lees meer >
Nabijheid
Psalm 51:13

Verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw ​heilige​ geest​ niet van mij weg. (Psalm 51:13)

Eens vroeg Mijn dienaar David of Ik hem niet uit Mijn nabijheid wilde verbannen. Daar was hij soms bang voor: dat ik er niet meer zou zijn voor Hem. Vandaag zeg Ik tegen jou: Ik wil niets liever dan dat jij in Mijn nabijheid bent! Ik ben bi ... lees meer >
Zonden gedenken
Psalm 130:3

Als u de zonden blijft gedenken, HEER, wie houdt dan stand? (Psalm 130:3)

Je bent onderweg. En terwijl je onderweg bent, loop je voortdurend aan tegen je tekortkomingen en fouten. Je slaat doodlopende wegen in, neemt verkeerde afslagen of valt van de weg af een ravijn in. Op die momenten mis je je doel en zondig ... lees meer >
Diepe wonden
Psalm 147:3

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. (Psalm 147:3)

Ik ben de God die geneest. Dat is Mijn Naam. Ik ken de gebrokenheid die er in jouw leven is en in het leven van zoveel van Mijn kinderen. Ik weet van de pijn en het verdriet die je gebrokenheid met zich mee brengt. Ik nodig je uit om op dit ... lees meer >
Vriendelijk, barmhartig, ver..
Efeziërs 4:32

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. (Efeziërs 4:32)

Ik heb jouw zonden vergeven. In Christus ben je helemaal vrij. Wat hoop Ik dat je de ruimte ervaart die dat geeft. Het is een ruimte van Jezus waarin je leeft, een ruimte van waaruit je om kunt gaan met de mensen die je op je levensweg ontm ... lees meer >
Geknakt, kwijnend
Jesaja 42:3

Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. (Jesaja 42:3)

Ik ken je. En Ik weet dat je je wel eens afvraagt of je wel een echte gelovige bent als je je zo verdrietig en neerslachtig voel, als je de vreugde van het geloof niet ervaart wanneer je door een donker dal gaat. Ik zie dat deze vragen leve ... lees meer >
Liefde meer dan leven
Psalm 63:4

Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. (Psalm 63:4)

Ik weet hoe kostbaar jouw leven is. Ik heb je gemaakt en Ik zorg voor je. En toch is er iets wat nog kostbaarder is dan jouw leven: Mijn liefde. Want een leven zonder Mijn liefde is leeg, is zinloos, is doods. Als je Mijn liefde niet kent, ... lees meer >
De richting van de Geest
Galaten 5:17

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. (Galaten 5:17)

Ik heb je Mijn Geest gegeven. Hij woont in jou. Wees je daarvan bewust! Geef de leiding over je leven uit handen. Laat de Geest je leven leiden. Hij wijst je de richting. En die richting is altijd: Mijn Zoon Jezus Christus. Laat je ogen op ... lees meer >
Oprechte liefde
Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. (Romeinen 12:9)

Ik ben je God. Ik ben liefde. Ik verlang er intens naar dat jij Mijn liefde op aarde weerspiegelt. Daar is niets vaags aan, dat is zeer concreet. Liefde is niet maar een gevoel, iets wat alleen maar van binnen zit - liefde is Mijn kracht vo ... lees meer >
Gods kudde
Psalm 95:7

Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. (Psalm 95:7)

Ik ben de HEER, een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Ik houd in Mijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren Mij toe. Ja, Ik ben jullie God en Ik ben jouw God. Als de machtige Schepper ben Ik ... lees meer >
Verbonden
Fil.. 2:1-2

Nu u door ​Christus​ zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in ​liefde, één in streven, één van geest. (Filippenzen 2:1-2)

Ik verlang er diep naar dat jullie als Mijn kinderen met elkaar verbonden zijn in de Geest van Christus. Die verbondenheid geeft zoveel bemoediging en liefdevolle troost! Die eenheid in Christus brengt zoveel ontferming, medelijden en bewo ... lees meer >
Gebukt gaan
Matteüs 11:28

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Matteüs 11:28)

Je voelt je vermoeid: moe van alles wat er speelt in je leven, moe van alles wat er gezegd wordt, moe van oordelen die klinken, moe van de verwarring die je van binnen ervaart en die je verscheurt. Je gaat gebukt onder lasten: de dingen d ... lees meer >
Omringd door de Heer
Psalm 125:2

Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid. (Psalm 125:2)

Als je bezorgd bent of moedeloos, als je niet weet wat je moet kiezen of welke weg je moet gaan, weet dan dat Ik, je Heer, om je heen ben. Zoals de bergen om Jeruzalem heen zijn, zo omring Ik jou. Ik ben je rots. Ik wil je een gevoel van ve ... lees meer >
Met liefde
Psalm 25:7

Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER. (Psalm 25:7)

Soms word je overweldigd door de gebrokenheid van je leven. Er zijn zonden die steeds terugkeren en zondige patronen waar je niet van los lijkt te kunnen komen. Er zijn soms ook de herinneringen aan zonden uit je verleden. Dan denk je er we ... lees meer >
Te hulp komen
Psalm 10:14

Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. (Psalm 10:14)

Ik ben je God. Ik zie je pijn en je verdriet. Het ontgaat Mij niet. Ik merk het op en Ik weeg het in Mijn hand. Wat is het vaak zwaar. De verliezen die je hebt geleden, de wanhoop die je overvalt, de moedeloosheid die je pijn met zich mee b ... lees meer >
Gods liefde
1 Johannes 4:16

Wij hebben Gods ​liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is ​liefde. Wie in de ​liefde​ blijft, blijft in God, en God blijft in hem. (1 Johannes 4:16)

Ik ben veel dichterbij je dan je denkt. Mijn liefde is in jou! Jij hebt die liefde leren kennen omdat je Jezus hebt leren kennen, die zich voor jou heeft overgegeven. Jij vertrouwt op die liefde die Ik je in Jezus heb getoond. Blijf in die ... lees meer >
Bemoedigd en gesterkt
Psalm 138:3

Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. (Psalm 138:3)

Roep Mij aan. Want als je Mij aanroept, kan Ik je antwoorden, en bemoedigen en sterken. Ik weet dat je vragen hebt, dat je soms worstelt met zaken die je niet begrijpt. Roep Mij aan, dan kan Ik je antwoorden en je de weg wijzen. Ik weet dat ... lees meer >
Leven door Mijn Zoon
1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. (1 Johannes 4:9)

Ik heb Mijn liefde aan jou geopenbaard. Mijn diepe liefde voor jou en alle mensen heb Ik laten zien door Mijn enige Zoon in de wereld te zenden. Hij werd als mens geboren. Hij werd één van jullie en één met jou in je menselijkheid. Hij ... lees meer >
De vrede van Christus
Kol.. 3:15

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. (Kolossenzen 3:15)

Er speelt van alles in je hart. Je maakt je zorgen, je hebt verdriet, je ervaart eenzaamheid. Dat is er allemaal. En toch zeg Ik tegen jou: laat je hart vullen met de vrede van Mijn Zoon Christus. Daartoe roep Ik jou. En Ik zeg het tegen al ... lees meer >